Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge (DAV)

Er du allerede studerende på uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog? Så skal du orientere dig her om kommende studieordningsændringer.

Vi forhåndsgodkender eller vurderer ikke adgangsgrundlag for ansøgere. Dette sker kun ved en aktuel indsendt ansøgning.

Åbent Universitet udbyder på vegne af Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab to uddannelser i dansk som andetsprog:

Begge uddannelser er på kandidatniveau, og er udbudt som selvstændige 1-årige uddannelser. De to uddannelser har til formål at udbygge den studerendes viden om de udfordringer, der knytter sig til at lære, bruge og undervise i dansk som andetsprog. De kvalificerer begge til undervisning på sprogcentre, voksen- og ungdomsuddannelser, højskoler mv. (jf. Bekendtgørelsen om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. krav til lærerkvalifikationer). 

Begge uddannelser giver sammen med en KA-uddannelse med central- eller sidefag i dansk kompetence til at undervise i faget dansk som andetsprog i de gymnasiale uddannelser (jf. ”Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb).

Uddannelserne er tilrettelagt som halv- eller heltidsstudier for erhvervsaktive voksne, og deltagerne skal være indstillede på en arbejdsbyrde svarende hertil. De er begge på 60 ECTS point (1 årsværk) og består af 4 moduler à 15 ECTS point. Tre af modulerne på de to uddannelser er sammenfaldende i emner, og der er samundervisning på disse moduler.

For begge uddannelser gælder at ansøgeres uddannelsesbaggrund som minimum er enten en humanistisk bacheloruddannelse med sprog som centralt fag eller en læreruddannelse med sprog som linjefag. Andre sproglige uddannelser på BA-niveau kan også være adgangsgivende.

For Masteruddannelsen gælder desuden at ansøger har minimum to års relevant erhvervserfaring inden for danskundervisning for voksne udlændinge, modtageklasser i folkeskoler og på ungdomsuddannelser eller kommunikationsarbejde inden for integrationsområdet.

 

For at blive optaget på uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge skal ansøgeren have gennemført en læreruddannelse, hvori indgår en linjefagsuddannelse i sprog, eller en humanistisk bacheloruddannelse, hvori indgår sprog som centralt fag, eller en anden uddannelse hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet.

Ansøgere, der ikke har en direkte adgangsgivende uddannelse, men som efter Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskabs konkrete vurdering skønnes at have opnået tilsvarende uddannelsesmæssige kvalifikationer, kan søge om optagelse. Studienævnet kan fastsætte krav om, at ansøgeren skal bestå supplerende prøver for at blive optaget.

Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende skal inden studiestart have bestået “Studieprøve i dansk som andetsprog.

 

 

Hvert modul på DAV-uddannelsen koster 8.600 kr., og du betaler for det/de moduler, du bliver optaget på hvert semester. Deltagerbetalingen dækker omkostninger til undervisning samt 3 eksamensforsøg pr. kursus. Læs mere om de generelle regler vedrørende betalingsforhold.

Bemærk, at staten yder et tilskud til driften af åben uddannelse, som fastsættes hvert år i finansloven. Det betyder, at der må tages forbehold for eventuelle justeringer af prisen. De aktuelle priser kan til enhver tid findes her på siden.

 

 

Uddannelsen påbegyndes i efterårssemesteret, og ansøgere søger om optagelse på ét eller flere af semesterets kurser fra semester til semester. Du kan maksimalt tage 30 ECTS pr. semester.

Åbent universitet har ansøgningsfrist to gange om året til forårs- og efterårskurser. Se de aktuelle ansøgningsfrister.

Hvis det er første gang, du søger om optagelse på uddannelsen, skal du vedlægge relevant dokumentation i form af eksamensbevis(er).

Gå til ansøgningsskema.

 

 

I studieordningen kan du få et overblik over uddannelsens moduler og hvilke faglige mål, der knytter sig til kurserne samt eksamenskrav m.m. Det er derfor vigtigt, at du kender studieordningen godt. Se de aktuelle studieordninger (nederst på siden).

 

 

På DAV-uddannelsen fordeles pladserne efter først-til-mølle-princippet. Læs evt. mere under generelle regler.