Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog – Københavns Universitet

Underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge (DAV)

Vi forhåndsgodkender eller vurderer ikke adgangsgrundlag for ansøgere. Dette sker kun ved en aktuel indsendt ansøgning.

To uddannelser om dansk som andetsprog

Åbent Universitet udbyder på vegne af Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab to uddannelser i dansk som andetsprog:

Begge uddannelser er på kandidatniveau, og er udbudt som selvstændige 1-årige uddannelser. De to uddannelser har til formål at udbygge den studerendes viden om de udfordringer, der knytter sig til at lære, bruge og undervise i dansk som andetsprog. De kvalificerer begge til undervisning på sprogcentre, voksen- og ungdomsuddannelser, højskoler mv. (jf. Bekendtgørelsen om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. krav til lærerkvalifikationer).

Uddannelserne er tilrettelagt som halv- eller heltidsstudier for erhvervsaktive voksne, og deltagerne skal være indstillede på en arbejdsbyrde svarende hertil. De er begge på 60 ECTS point (1 årsværk) og består af 4 moduler à 15 ECTS point. Tre af modulerne på de to uddannelser er sammenfaldende i emner, og der er samundervisning på disse moduler.

For begge uddannelser gælder at ansøgeres uddannelsesbaggrund som minimum er enten en humanistisk bacheloruddannelse med sprog som centralt fag eller en læreruddannelse med sprog som linjefag. Andre sproglige uddannelser på BA-niveau kan også være adgangsgivende.

For Masteruddannelsen gælder desuden at ansøger har minimum to års relevant erhvervserfaring inden for danskundervisning for voksne udlændinge, modtageklasser i folkeskoler og på ungdomsuddannelser eller kommunikationsarbejde inden for integrationsområdet.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 4 moduler og kan tilrettelægges således, at uddannelsen enten kan tages samlet på fuldtid (1 år) eller på deltid (2 år eller mere). Du skal være opmærksom på, at uddannelsen skal være afsluttet inden for 6 år, jf. § 3, stk. 3, i bekendtgørelsen nr. 287 af 14. maj 1998 om uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne. De fleste arbejdsgivere forudsætter at uddannelsen er fuldført inden for 3 år. Modulerne i uddannelsen er:

 • Modul 1: Sprogbeskrivelse (15 ECTS)
 • Modul 2: Sprogtilegnelse (15 ECTS)
 • Modul 3: Kultur og sprog (15 ECTS)
 • Modul 4: Andetsprogspædagogik(15 ECTS)

DAV-uddannelsen afsluttes med en projektopgave inden for ét af emneområderne i modul 2, 3 eller 4. Der er dog først muligt at påbegynde projektopgaven, når 3 ud af de 4 moduler er bestået på DAV-uddannelsen.

Anbefalet studieforløb for fuldtidsstuderende

 • 1. semester: Sprogbeskrivelse og Kultur og sprog
 • 2. semester: Sprogtilegnelse og Andetsprogspædagogik

Anbefalet studieforløb for deltidsstuderende

 • 1. semester: Sprogbeskrivelse
 • 2. semester: Sprogtilegnelse
 • 3. semester: Kultur og sprog
 • 4. semester: Andetsprogspædagogik

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge skal ansøgeren have gennemført en humanistisk bacheloruddannelse, hvori indgår sprog som centralt fag eller en læreruddannelse, hvori indgår en linjefagsuddannelse i sprog, eller en anden uddannelse hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet.

Ansøgere, der ikke har en direkte adgangsgivende uddannelse, men som efter Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskabs konkrete vurdering skønnes at have opnået tilsvarende uddannelsesmæssige kvalifikationer, kan søge om optagelse. Studienævnet kan fastsætte krav om, at ansøgeren skal bestå supplerende prøver for at blive optaget.

Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende skal inden studiestart have bestået “Studieprøve i dansk som andetsprog”.

Deltagerbetaling

Et modul på DAV-uddannelsen koster 8.600 kr., og prisen for hele DAV-uddannelsenn er: 34.400 kr. Du betaler ikke hele uddannelsesudgiften på én gang. Du betaler kun for de kurser, du tilmelder dig pr. semester.

Ansøgning

Uddannelsen påbegyndes i efterårssemesteret og ansøgere søger om optagelse på ét eller flere af semesterets kurser fra semester til semester. Du kan max. tage 30 ECTS pr. semester.

Hvis det er første gang, du søger om optagelse på DAV-uddannelsen, skal du have scannet relevant dokumentation (eksamensbeviser) uploade det via vores elektroniske ansøgninsformular.

Gå til ansøgningsformularen

Hvis du allerede er indskrevet på DAV-uddannelsen skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema.

Studieordning

I studieordningen kan du få et overblik over uddannelsens moduler samt hvilke faglige mål, der knytter sig til kurserne samt eksamenskrav m.m. Det er derfor vigtigt, at du kender studieordningen godt. Læs om studieordningen for uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge.

Prioritering af ansøgere

Såfremt der er flere kvalificerede ansøgere end ledige pladser prioriteres ansøgerne i følgende rækkefølge:

 • 1. prioritet: Ansøgere der allerede er indskrevet på DAV-uddannelsen har direkte adgang
 • 2. prioritet: Ansøgere der har søgt først og som opfylder adgangskravene

Åbent Universitet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde, fx. manglende underviserressourcer, og til ikke at oprette hold, hvis søgningen er utilstrækkelig.