Generelle regler for studerende og ansøgere til Åbent Universitet

Ansøgningsforhold:

 • Kvalificerede ansøgere kan optages på kurser, hvor der er ledige pladser. Åbent Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere ved manglende kapacitet, samt til at aflyse kurser, hvis der er for få ansøgere, utilstrækkelige lærerressourcer, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder.

 • Pladserne på kurserne bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet. Læs mere her

 • Vi modtager ikke ansøgninger efter ansøgningsfristens udløb. Se frister

 • Der kan som udgangspunkt ikke søges kurser på tompladsordningen, som udbydes som aftenkurser på Åbent Universitet. Se flere regler vedr. tompladsordningen

 • Vi hører meget gerne fra dig, hvis du pludselig ikke ønsker plads på det ansøgte kursus. Skriv til aabent@hum.ku.dk

Indskrivningsforhold:

 • Studerende ved en heltidsuddannelse kan ikke samtidigt følge kurser, som er en del af samme heltidsuddannelse.

 • Som studerende på Åbent Universitet er man ikke indskrevet på en samlet uddannelse, men optaget på enkelte studieelementer.

 • Det er ikke muligt at skrive speciale via Åbent Universitet.

 • Man må ikke være selvstuderende eller privatist.

 • Bemærk, at såfremt du får samlet enkeltfag sammen til hvad der måtte svare til en fuld bacheloruddannelse, og på baggrund af denne, vil søge om optag på en kandidatuddannelse, har du ikke retskrav på optag.

Betalingsforhold:

 • Deltagerbetalingen dækker omkostninger til undervisning, 3 eksamensforsøg pr. kursus, samt lokaler og administration. Betalingen giver dig ret til at følge undervisningen, i det semester du har betalt. Du kan aflægge eksamen i op til to år efter betalingen, men vil du følge undervisningen igen, skal du betale igen.

 • Du kan ikke tilkøbe dig flere eksamensforsøg, uden der foreligger godkendt dispensation fra studienævnet.
 • Det er ikke muligt at få adgang til universitetets intranet og undervisningsrum, før din betaling er registreret.

 • Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Betaler du ikke inden betalingsfristens udløb, risikerer du at miste din plads på kurset.

 • Statstilskuddet til driften af åben uddannelse fastsættes én gang om året i finansloven. Deltagere må derfor tage forbehold for eventuelle justeringer af prisen.

 • Du kan få deltagergebyret tilbage indenfor følgende frister. Efter disse datoer refunderer vi ikke deltagergebyret længere, da vi på daværende tidspunkt har fået tilskud af staten.

  • 31. august for efterårets kurser
  • 31. januar for forårets kurser

Anmodning om refusion foregår skriftligt via mail til aabent@hum.ku.dk